REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU OSP-ORW.


I. Osobami uprawnionymi do wypożyczania sprzętu są członkowie OSP-ORW spełniający następujące warunki:
  - są pełnoletnimi
  - są członkami OSP ORW od co najmniej dwóch lat
  - posiadają minimum st. nurkowy P2 (KDP/CMAS **)
  - posiadają uregulowane zobowiązania finansowe wobec OSP-ORW - opłacona na bieżąco składki członkowskie.

II. Pierwszeństwo w wypożyczeniu sprzętu mają:
  - biorące udział w akcjach ratunkowo-poszukiwawczych
  - członkowie jednostki KSRG
  - biorące udział w zawodach lub przygotowujące się do nich jako reprezentanci OSP-ORW
  - biorące udział w szkoleniach organizowanych przez OSP-ORW
  - biorące udział w organizowanych przez OSP-ORW obozach i wyjazdach grupowych.

III. Osoba wypożyczająca sprzęt:
  - ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zagubienie
  - nie może bez zgody dokonywanić jakichkolwiek przeróbek, napraw i zmian.
  - każdorazowe pobranie sprzętu oraz jego zwrot powinno być odnotowane w rejestrze OSP-ORW,
        który wraz z kluczami należy zwrócić niezwłocznie po nurkowaniu.

IV. Sprzęt można wypożyczyć:
  - jeden kpl. na osobę do trzech dni
  - na okresy dłuższe zgody udziela osoba odpowiedzialna za sprzęt OSP-ORW.

V. Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne.

VI. Osoba która pobiera sprzęt po telefonicznym uzgodnieniu otrzymuje klucze do magazynu.
  - telefgon kontaktowy 501057761 lub 509186941
  - niedopuszczalne jest dorabianie kluczy lub przekazywanie osobom nieuprawnionym.

VII. Klucze od magazynu sprzętowego dostępne są w PUI Bajt, ul. Pomorska 56 w dni robocze
       od godz. 12:00 do Godz. 18:00 w wyjątkowych przypadkach w soboty od godz. 10:00 do 14:00.

VIII. Po stwierdzeniu uszkodzenia sprzętu należy takowy odłożyc, opisać rodzaj usterki i powiadomić
      osobę odpowiedzialną za sprzęt.

IX. Kwestie sporne nie objęte w/w regulaminem rozstrzyga Zarząd OSP-ORW.

X. Nieprzestrzeganie w/w zasad regulaminu spowoduje zawieszanie prawa do korzystania
      ze sprzętu przez osoby nie stosujące się do zasad regulaminu i ustaleń Zarządu OSP-ORW.


Copyright 1972-2015 OSP-ORW Pinoter Legnica.