Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej - Oddział Ratownictwa Wodnego "Pinoter" w Legnicy zwołał Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków OSP na dzień 11 marca  2016r. Zebranie odbyło się w sali wykładowej PSP w Legnicy przy ul. Witelona w Legnicy. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście - Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski, Komendant PSP w Legnicy mł. bryg. mgr inż. Zdzisław Sokół oraz Prezes ZOP ZOSP RP dh Zbigniew Biłyk.


           Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej części wybrano przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisję uchwał i wniosków. Sprawozdanie z pracy zarządu za rok 2015 przedstawił dh Wiesław Świder /Prezes OSP-ORW/. Sprawozdanie finansowe, w tym sprawozdanie merytoryczne i finansowe zreferował dh Paweł Dzimira /Skarbnik OSP-ORW/. Dh Emil Karasek /Przewodniczący KR OSP-ORW/ odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej rekomendując udzielenie absolutorium Zarządowi OSP-ORW w Legnicy za rok 2015.
           Po przedstawieniu planu działania oraz planu finansowego na rok bieżący odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP-ORW w Legnicy za okres sprawozdawczy oraz głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu i rachunku wyników finansowych za 2015r.

W jawnym głosowaniu członkowie naszej jednostki jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.

           Po tych głosowaniach przewodniczący zebrania dh Zbigniew Biłyk zarządził wybory nowego zarządu oraz komisję rewizyjną. Na kolejną kadencję Walne zebranie wybrało druhowów - Wiesław Świder /Prezes/, Marek Nedwidek /Wice Prezes/, Piotr Broczkowski /Naczelnik/, Paweł Dzimira /Skarbnik/, Tomasz Krzysztofek /Sekretarz/, Ewa Szczudło /członek/. Zbigniew Rudnicki /członek/. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani druhowie - Emil Karasek /Przewodniczący/, Marek Kowalewski /sekretarz/ i Paweł Dobiasz /członek/.


           Walne zebranie wybrało dh Wiesława Świder na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i dh Marka Nedwidka na Przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Następnie zgodnie z programem przyjęto plan działalności i plan finansowy na rok 2016. W czasie dyskusji głos zabrali zaproszeni goście oraz odbyła się krótka dyskusja po czym zostały przyjęte uchwały i wnioski do realizacji /foto: Ola i Kacper/.
           Składeki OSP za rok bieżący należy opłacić do końca maja na nasz rachunek bankowy lub u skarbnika dh Pawła Dzimiry. Nieopłacenie składki spowoduje skreślenie z listy członków OSP-ORW "Pinoter", wysokość składki:

- ratownicy JOT z KSRG biorących udział w szkoleniach, akcjach oraz pracy na rzecz OSP-ORW "Pinoter" - 1 zł
- członkowie uczący się - 50 zł
- pozostali członkowie - 100zł

W imieniu Zarządu OSP-ORW "Pinoter" serdecznie dziękuję - Wiesław Świder.

Copyright 2016 - OSP-ORW Pinoter.